pondělí 9. dubna 2012

Rosa coeli - Dolní Kounice

A place with incredible energy and spirit! Monastery Rosa coeli Dolní Kounice. The ruins of of the monastery Rosa coeli is located in the valley of the Jihlava River directly below the castle hill. The monastery is one of the most important Central European High Gothic church buildings. The beginnings of the monastery falls to 2 half of the 12th century. Construction of the monastery in Dolní Kounice started in the 1181st. The monastery was named Rosa Coeli - Rose Heaven and is the oldest women's monastery in Moravia.

Místo s neskutečnou energií a duchem! Klášter Rosa coeli Dolní Kounice. Zřícenina kláštera Rosa coeli se nachází v údolí řeky Jihlavy přímo pod hradním kopcem. Klášter se řadí nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. Počátky kláštera spadají do 2. poloviny 12. století. Stavba kláštera v Dolních Kounicích byla zahájena roku 1181. Klášter byl pojmenován Rosa coeli – Nebeská růže a je nejstarším ženským klášterem na Moravě.

*****A large part of the monastery complex of buildings surrounded by medieval stone wall. The complex is entered by a pointed Gothic gate across the former farmyard. Custom forms part of the monastery church of the convent of Our Lady of surviving in the circumferential wall, with cloister cloister and chapter hall adjacent.
Rozsáhlý komplex budov kláštera částečně obklopuje středověká kamenná zeď. Do areálu se vstupuje gotickou hrotitou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem a přilehlá kapitulní síň. Nejmohutnější stavbou kláštera je kostel stojící na půdorysu kříže. Z vnější strany kostel podpírá systém opěrných pilířů. Hlavní vstup do kostela se nachází v západním průčelí podélné lodi.
*****

Its conception and sculptural design include an entrance portal to unique works of this kind in the country. Pointed arch portal is in its slanted burn richly profiled, based on its tympanum konzolkách in the form of human heads bearing tracery trifoliata. On it is established relief of Christ blessing right and left hand holding the book of life. Lower beetroot kružbového trifoliata head fills men and women. Pointed arch portal is completed elevated triangular shield, in whose area the panel tracery vkomponována trifoliata. The whole concludes with a stone portal bouquets.

Svým pojetím i sochařským provedením patří vstupní portál k ojedinělým dílům tohoto typu u nás. Hrotitý oblouk portálu je ve své zešikmené špaletě bohatě profilován, jeho tympanon spočívá na konzolkách v podobě lidských hlav nesoucích kružbový trojlist. Na něm je usazen reliéf Krista, žehnajícího pravicí a levicí držícího knihu života. Spodní cvikly kružbového trojlistu vyplňuje hlava muže a ženy. Hrotitý oblouk portálu je završen převýšeným trojúhelníkovým štítem, do jehož plochy je vkomponována panelová kružba trojlistu. Celý portál zakončuje kamenná kytice.
*****


Over the entrance door opens to view the main aisle of the church. Halfway through the longitudinal axis of the nave is interrupted by a transept - transept. This is followed by a deep presbytery closed three-sided conclusion.
Za vstupním portálem se otevírá pohled do hlavní lodě kostela. Zhruba v polovině podélné osy je hlavní loď přerušena příčnou lodí – transeptem. Dále následuje hluboké presbyterium uzavřené trojbokým závěrem.
*****In the entrance of the temple on the right side is a small Gothic portal leading to the spiral staircase in the steeple, which rises from the south wall of the ship and is topped with brick pyramidal roof. After a narrow staircase can ascend to the crown of monastic walls, from which opens a magnificent view of the monastery grounds and view the nearby Castle.
Ve vstupní části chrámu se po pravé straně nachází malý gotický portálek vedoucí na vřetenové schodiště ve věžici, která vystupuje z jižní zdi lodi a je završena zděnou jehlancovou střechou. Po úzkých schodech je možné vystoupit až nad koruny klášterního zdiva, odkud se otvírá nádherný výhled na klášterní areál a pohled na nedaleký hrad a zámek.
*****


Although the interior of the church is today without the arches, it is not difficult to reconstruct the amount of detail preserved its original appearance. Ribs mostly pear profile with ornate relief bolts bore unusually archaic six-and seven-conceived vault.
I když interiér kostela je dnes bez kleneb, není obtížné při množství zachovaných detailů rekonstruovat původní vzhled. Žebra převážně hruškového profilu s reliéfně zdobenými svorníky nesla neobvykle archaicky pojaté šestidílné a sedmidílné klenby.
*****The monastery adjoining the church on the north side of the ship cloister with a cloister. The ground floor is vaulted cloister twenty field cross vaults. The first floor of the cloister is accessed by additionally wrapping staircase built out.
Ke klášternímu kostelu přiléhá na severní straně lodi křížová chodba s rajským dvorem. Přízemí křížové chodby je zaklenuto dvaceti poli křížové klenby.Do prvního patra křížové chodby se vstupuje po dodatečně přistavěném zalamovaném schodišti.
*****

The ground floor east wing of the cloister is the entrance to the chapter hall vaulted two fields groined vault.
V přízemí východního křídla křížové chodby se nachází vstup do kapitulní síně zaklenuté dvěma poli žebrové křížové klenby.
*****

This place is really extraordinary, it is really Heavenly Rose!
 
Toto místo je opravdu neobyčejné, je to opravdu Nebeská Růže.
Informace čerpány http://www.dolnikounice.cz/klaster.html#rcportalcel

Žádné komentáře:

Okomentovat