neděle 30. září 2012

Castle Boskovice / Hrad Boskovice

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.
Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového středověkého sídla.
Od 50. let 15.století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16.století, dokončili rozsáhlou renesanční přestavbu objektu. Na konci 17.století se pak hrad i s panstvím dostal do rukou Dietrichsteinů.
I když bylo na počátku 18.století před hradem přistavěno několik hospodářských stavení, v následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30.letech 18.století došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě.
V současné době je hrad v majetku Mensdorff - Pouilly. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. Při návštěvě Vás boskovický hrad přivítá okrouhlou věží s renesančním cimbuřím.

The Little and Hana Drahany highlands at an altitude of 460 meters above sea level off the romantic ruins of the Gothic-Renaissance castle Boskovice.
History of the castle began in the mid 13th century. At that time the property belonged to the Lords of Boskovic, who owned the castle and the estate until the late 14th century. At the end of the 14th century castle passed into the possession of the Lords of. At that time, was apparently started to build a new medieval settlements.
From the 50th years of the 15th century castle and the estate boskovickým again holds the Lords of Boskovic, whose coat of arms the crest sedmizubým later became the emblem of Boskovic. For twenty years subsequent administration Eder were alterations of the castle. Members of the Knights of Zástřizly family that owned the castle since the mid-16th century, completed the extensive Renaissance reconstruction of the object. At the end of the 17th century castle with the estate fell into the hands of Dietrichstein.
Even though it was in the early 18th century the castle was erected several farm buildings, the next time the manor house was abandoned. In the 30s the 18th century was to tear down roofs and walls were dismantled for the construction of buildings in the city.
At present the castle is owned by Mensdorff - Pouilly. The original buildings have survived the massive torso palace offering impressive views of the picturesque local countryside. Technical interest is 26 meters deep, well-powered wooden treadle wheel, the only functional in the country.When you visit the castle welcomes you Boskovice round tower with battlements Renaissance. 

Žádné komentáře:

Okomentovat