pátek 1. června 2012

Functionalism / Funkcionalismus

Functionalism is an architectural style that can be summarized in one sentence: Form follows function. Functionalist buildings are very austere, but not inartistic. Since the end of the 20th years until the late 70 the 20 century, the leading architectural style.
For the functionalist architecture purpose-built buildings are typical of simple shapes. They are used mainly in the new materials (such as scarlet bricks, iron or concrete).
Among the most famous buildings include the Villa Tugendhat in Brno, the works of famed German architect Ludwig Mies van der Rohe in the late 20th the 20 century or the Brno Exhibition Centre, Hall A of 1928. And of course many others, the lists can be found here.
Well-known buildings are the Czech architect Bohuslav Fuchs.

Funkcionalismus je architektonický sloh, který lze shrnout jednou větou: Forma následuje funkci. Funkcionalistické budovy jsou velice strohé, avšak ne neumělecké. Od konce 20. let do konce 70. let 20. století byl vedoucím architektonickým slohem.
Pro funkcionalistickou architekturu jsou typické účelové budovy jednoduchých tvarů. Používají se v ní převážně nové materiály (např. šarlatové cihly, železo nebo beton).
Mezi nejznámější stavby patří Vila Tugendhat v Brně, dílo světoznámého německého architekta Ludwiga Mies van der Roheho z konce 20. let 20. století nebo Brněnské výstaviště, pavilon A z roku 1928. A samozřejmě řada dalších, seznamy můžete najít zde. Známé jsou i stavby českého architekta Bohuslava Fuchse.

----------------------------------------

Zotavovna Morava je architektonicky ceněná funkcionalistická stavba v Tatranské Lomnici, která byla vybudována podle návrhu Bohuslava Fuchse v roce 1930.

Skládá se ze dvou komunikačně spojených, objemově a tvarově odlišných objektů, které se současně doplňují ve výsledný celek stavebního díla. Zvolený konstruktivní princip v ubytovací částí zotavovny převedl nosnou tektonickou funkci na příčné zdivo a stal se východiskem jejího architektonického a prostorového ztvárnění. V plně proskleném průčelí s hlubokými lodžiemi byla tato myšlenka rozvedená k výtvarné účinnosti.
Budova se uplatnila v náročném přírodním prostředí maximálním odhmotněním, opticky působí jen hranami svých vertikálních a horizontálních konstrukcí. Bohatou prostorovou a tvarovou členitost společenské části zotavovny s jídelnou, klubovnami, kavárnou, otevřenými a krytými terasami umožnila opět důmyslně volená konstrukce. Četné působivé pohledy a průhledy do krajiny, prostorové prolínání objektu s exteriérem byly výsledkem vzájemného působení architektury a přírody a její tvarování bylo podřízeno konfiguraci terénu, rozeklaným horským masivům a jejich měřítku.
Technické vybavení budovy dbalo na klimatické zvláštnosti: větry, prudké tepelné rozdíly, sněhové a dešťové poměry, dále dbalo zvláštnosti při zakládání stavby a trvanlivosti všech hmot, vystavených povětrnostním podmínkám

V této zotavovně byl natočen známý film s Jaroslavem Marvanem Anděl na horách


 ---------------------------------------- 

Lančík villa PREROV - villa, located in the vicinity of Villa Maria Andráškové, known family owned Lančíkových. Its owner was Henry Lančík lawyer whose uncle was a longtime mayor Francis. The villa belonged to the family Lančíkových only a short time because the post-war regime, the family was persecuted because of their one quarter German origin.
 
Lančíkova vila, PŘEROV, ul. Máchova - vilu, která se nachází v těsném sousedství vily Marie Andráškové, vlastnila známá rodina Lančíkových. Jejím majitelem byl advokát Jindřich Lančík, jehož strýcem byl dlouholetý starosta města František. Vila patřila rodině Lančíkových pouze krátkou dobu, protože v období po válce byla rodina perzekvována režimem kvůli svému čtvrtinovému německému původu.


Máchova 10, Přerov
Stavebník: Jindřich Lančík
Architekt: Alois Pilc
Sloh: funkcionalismus
1936 - 1938


Functionalist Villa Maria Andráškové in Prerov. The author of the villa in Park Street in Přerov is representative of the Czech architect fukcionalismu Šlapeta Lubomir (1908 - 1983), who founded his architectural career in the implementation of a comfortable private housing. Prerov House in City Park near Michalov proves it. Villa Maria Andráškové in Přerov in 1995 was declared a cultural monument. 

Funkcionalistická vila Marie Andráškové v Přerově. Autorem vily v Sadové ulici v Přerově je představitel českého fukcionalismu architekt Lubomír Šlapeta (1908- 1983), který založil svoji architektonickou dráhu na realizaci komfortního soukromého bydlení. Dům v Přerově v blízkosti městského parku Michalov je toho důkazem. Vila Marie Andráškové v Přerově byla v roce 1995 prohlášena nemovitou kulturní památkou.Vila Tugendhat, Brno. Více fotografií a informací zde.


Žádné komentáře:

Okomentovat