pondělí 20. srpna 2012

Spa city Poděbrady / Lázeňské město Poděbrady

Zámek Poděbrady. Nejstarší a nejvýznamnější památka Poděbrad. Hrad založil pravděpodobně Přemysl Otakar II. Nejstarší kamenné části hradu ze 13. století jsou válcová věž a část jižního křídla s nynějším Památníkem Jiřího z Poděbrad. V polovině 16.století byl hrad přestaven v renesanční císařskou letní rezidenci. Jeho dnešní podoba je výsledkem stavebních úprav z přelomu 18. a 19. století. Až do roku 1839 sloužil jako ubytovací zařízení pro penzionované důstojníky. V současné době je veřejnosti přístupná památkově upravená středověká kaple a s ní sousedící tzv. rodná síň krále Jiřího.

The oldest and most important monument Poděbrad. The castle was probably founded by Přemysl Otakar II. The oldest stone of the castle from the 13th century round tower and part of the south wing of the current Memorial Jiřího z Poděbrad. In the mid-16th century, the castle was rebuilt in the Renaissance imperial summer residence. Its present appearance is the result of construction works of the 18th and 19 century. Until 1839 he served as accommodation for retired officers. Currently open to the public the restored medieval chapel and the family hall adjoining the King Jiří.


Hydroelekrárna. Vodní elektrárna s jezem a plavební komorou patří k zajímavým novodobým technickým památkám. Celé dílo včetně regulace řeky se budovalo v letech 1914 - 1923. Projekt na elektrárnu vytvořil profesor ČVUT Antonín Engel. Elektrárna se 4 Francisovými turbínami je v provozu nepřetržitě od roku 1919. 

Hydropower plant with weir and lock is an attractive modern technical sights. The entire work, including the regulation of the river built in 1914 - 1923rd A project to plant by Professor Anthony CTU Engel. Power with 4 Francis turbines in operation continuously since 1919.Havířský kostelík. Původně v těchto místech bývalo popraviště, kde se v roce 1496 konala poprava 10 vůdců velkého povstání kutnohorských havířů. Na památku nevinných obětí tu stála až do 17. století dřevěná kaplička. Pak byl kostelík "Nanebevzetí P. Marie" postaven z kamene a stal se poutním místem. Současnou podobu dostal v letech 1860 - 1896. Na novogotických úpravách se podíleli sochař B. Schnirch (plastiky v průčelí), malíř Adolf Liebscher (vitráže) a řada místních uměleckých řemeslníků.

Miners church. Originally the site of a former gallows, where in 1496 took place the execution of 10 leaders of the great insurrection Kutná hora miners. In memory of the innocent victims stood up to the 17th century wooden chapel. Then the church "Assumption of the Virgin Mary" built of stone and became a place of pilgrimage. Current appearance came in 1860 - 1896th. The neo-Gothic editing participated sculptor B. Schnirch (sculptures on the front), painter Adolf Liebscher (stained glass), and a number of local craftsmen.
Obereignerova vila. Romantická vila upoutá snad každého návštěvníka. Najdete ji u lázeňského parku. Návrh na její přestavbu ze staré opukové stodoly vypracoval arch. Josef Fanta a originální kamenickou výzdobu provedl v roce 1898 žák Františka Bílka, zdejší sochař  Milan Havlíček. Podle Fantova návrhu byla v roce 1911 postavena i velká opuková vila Kouřimka na protější straně lázeňského parku. 

Obereignerova villa. Romantic villa attracts every visitor. You can find her at the spa park. The proposal for the redevelopment of the old barn argillite developed by architect Josef Fanta and original stonework decoration made ​​in 1898 pupil Frantisek Bilek local sculptor Milan Havlicek. According Fantova proposal was built in 1911 and large marl Kouřimka villa on the opposite side of the spa park.

Vila Kouřimka.
 Lázeňský park. Komplex letních lázní od počátku doplňoval park s promenádou, kde se soustřeďoval společenský život. Vymezený prostor však brzy přestal návštěvníkům dostačovat. Město proto počátkem 30. let vykoupilo soukromé pozemky až k nádraží a nechalo na nich podle Jandova regulačního plánu vybudovat velkoryse pojatý lázeňský park. Na řešení parkových úprav se podíleli zahradní architekti Jaroslav Veselý, Josef Kumpán  a B. Duchač Vyskočil. Park byl oživen různými zajímavostmi, k nimž patřil okrasný bazén nebo japonská zahrádka. Od roku 1937 se však největší pozornosti těší květinové hodiny.

Spa park. Complex since the beginning of summer spa complement park with a promenade, where the concentrated social life. Demarcated area soon ceased visitors suffice. The city therefore beginning of the 30 years redeemed private land to the station, and left them by the regulatory Jandova generously conceived plan to build a park. The solution landscaping landscape architects participated Jaroslav Vesely, Joseph Kumpán and B. Duchač Vyskočil. Park was revived by various attractions, which belonged to an ornamental pool and Japanese garden. Since 1937, however, most attention enjoys floral clock.
Řeka Labe a projížďka lodí.  / Elbe River cruise.

Město Poděbrady,  poděbradské náměstí, jezdecká socha krále Jiřího a Mariásnký sloup. / City Poděbrady, Poděbrady Square, equestrian statue of King Jiří and Marian column.


Poděbradské náměstí. / Poděbrady Square.
 Jezdecká socha krále Jiřího. / Equestrian statue of King Jiří 
 Sochař Bohuslav Schnirch. / Sculptor  Bohuslav Schnirch.Žádné komentáře:

Okomentovat